ลำดับ รายวิชา Cr. โท เอก

แผน ก

(ก1, ก2)

แผน ข แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2
กลุ่มวิชาแกน
1 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง 4 *
2 สัมมนาและการนำเสนอรายงานทางวิศวกรรม 4 *
3 การบริหารงานโครงการก่อสร้างขั้นสูง 4 *
4 การบริหารการเงินของงานก่อสร้าง 4 *
5 การนำเสนอโครงงานมหาบัณฑิต 3
กลุ่มวิชาการบริหารงานก่อสร้าง
6 ธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 4 * * * *
7 การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า 4 * * * *
8 การบริหารการเงินและการควบคุมต้นทุนงานก่อสร้าง 4 * * * *
9 การวางแผนและควบคุมโครงการก่อสร้าง 4 * * * *
10 การจัดการการเงินสำหรับผู้ประกอบการ 4 * * * *
11 การบริหารเชิงปริมาณสำหรับงานก่อสร้าง 4 * * * *
12 การบริหารความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 4 * * * *
13 การบริหารวัสดุก่อสร้าง 4 * * * *
14 การจัดการความเสี่ยงสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม 4 * * * *
15 ภาวะผู้นำและการจัดการทุนมนุษย์ร่วมสมัย 4 * * * *
16 การเจรจาต่อรองและข้อตกลงทางธุรกิจ 4 * * * *
17 การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับการตลาดอุตสาหกรรม 4 * * * *
18 กฎหมายสำหรับงานวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง 4 * * * *
19 ภาษาอังกฤษในงานวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง 4 * * * *
20 องค์การและการจัดการในงานวิศวกรรม 4 * * * *
21 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน 4 * * * *
22 การจำลองข้อมูลอาคาร 4 * * * *
23 การจัดการระบบประปาและการกระจายน้ำ 4 * * * *
24 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้าง 4 * * * *
25 การจัดการขยะมูลฝอย 4 * * * *
26 การบริการชุมชนอย่างฉลาดและยืดหยุ่น 4 * * * *
27 ระบบการจัดการสาธารณูปโภคผิวทางและสะพาน 4 * * * *
28 การวางแผนระบบการขนส่งและการจัดการจราจร 4 * * * *
29 การบริหารธุรกิจสมัยใหม่สำหรับการบริหารงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน 4 * * * *
30 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการประเมินโครงการ 4 * * * *
31 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานเชิงยุทธศาสตร์ 4 * * * *
32 การจัดการคุณภาพในภาคอุตสาหกรรม 4 * * * *
กลุ่มวิชาวิเคราะห์และออกแบบด้านวิศวกรรมโยธา
33 การจัดการทรัพยากรน้ำและออกแบบเขื่อน 4 * * * *
34 วิศวกรรมระบบขนส่งทางรางเบื้องต้น 4 * * * *
35 การออกแบบวิศวกรรมปฐพีขั้นสูง 4 * * * *
36 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมปฐพี 4 * * * *
37 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็กขั้นสูง 4 * * * *
38 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโครงสร้าง 4 * * * *
39 การออกแบบคันทางและผิวทางขั้นสูง 4 * * * *
กลุ่มวิชาอื่น ๆ
40 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง 1 4 * * * *
41 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง 2 4 * * * *
42 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง 3 4 * * * *
43 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง 4 4 * * * *
44 โครงงานมหาบัณฑิต 5
45 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ ก1 48
46 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ ก2 20
47 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 60
48 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 45
49 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.2 60
√  รายวิชาบังคับ            * รายวิชาเลือก