หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
แบบฟอร์มนักศึกษา
CM-F-A01 ขั้นตอนการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ระดับปริญญาโท CM-F-A02 ขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ระดับปริญญาโท CM-F-B01 ขั้นตอนการเสนอโครงร่างโครงงาน (แผน ข) ระดับปริญญาโท CM-F-B02 ขั้นตอนการสอบโครงงาน (แผน ข) ระดับปริญญาโท CM-F-C01 ขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธ์ แบบ 1.1 ระดับปริญญาเอก CM-F-C02 ขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธ์ แบบ 2.1 ระดับปริญญาเอก CM-F-C03 ขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธ์ แบบ 2.2 ระดับปริญญาเอก CM-A01 แบบขอเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต CM-A02 รายงานความก้าวหน้าโครงร่างวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต CM-A03 คำขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ CM-A04 รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต CM-A05 คำขอสอบวิทยานิพนธ์ CM-B01 แบบขอเสนอโครงร่างโครงงานมหาบัณฑิต CM-B02 รายงานความก้าวหน้าโครงร่างโครงงานมหาบัณฑิต CM-B03 คำขอสอบโครงร่างโครงงาน CM-B04 รายงานความก้าวหน้าโครงงานมหาบัณฑิต CM-B05 คำขอสอบโครงงาน ทบ.20 คำขออนุมัติโครงร่างและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทบ.20(1) คำขออนุมัติโครงร่างและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (กรณีมีที่ปรึกษาร่วม) ทบ.21 แบบรายงานความคืบหน้าของการทำวิทยานิพนธ์ ทบ.22 คำขอนัดสอบวิทยานิพนธ์ ทบ.23 แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ ทบ.23-ค.1 แบบประเมินการสอบโครงงาน CM-Q1 แบบสอบถามความพึงพอใจของบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค CM-Q2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการบริหารงานก่อสร้าง และสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
แบบฟอร์มการจัดเล่มโครงงาน
แบบฟอร์มค่าธรรมเนียม
ตัวอย่างงานสำหรับนักศึกษา
บ้านพักผู้สูงอายุ (โครงการเพิ่มศักยภาพจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองท่องเที่ยว) แบบบ้านผู้สูงอายุ type A แบบบ้านผู้สูงอายุ type B แบบบ้านผู้สูงอายุ type C แบบบ้านผู้สูงอายุ type D แบบบ้านผู้สูงอายุ type E สถานสงเคราะห์คนชรา โครงการสถานสงเคราะห์คนชราต้นแบบตามหลักวิศวกรรมปัจจัยมนุษย์) แบบโรงอาหาร เรือนพยาบาล เรือนพักผู้สูงอายุ สำนักงาน อาคารเอนกประสงค์

*ต้องการ BOQ กรุณาติดต่อสำนักงานหลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค