หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

แบบฟอร์มค่าธรรมเนียม
ตัวอย่างงานสำหรับนักศึกษา
บ้านพักผู้สูงอายุ (โครงการเพิ่มศักยภาพจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองท่องเที่ยว) แบบบ้านผู้สูงอายุ type A แบบบ้านผู้สูงอายุ type B แบบบ้านผู้สูงอายุ type C แบบบ้านผู้สูงอายุ type D แบบบ้านผู้สูงอายุ type E สถานสงเคราะห์คนชรา โครงการสถานสงเคราะห์คนชราต้นแบบตามหลักวิศวกรรมปัจจัยมนุษย์) แบบโรงอาหาร เรือนพยาบาล เรือนพักผู้สูงอายุ สำนักงาน อาคารเอนกประสงค์

*ต้องการ BOQ กรุณาติดต่อสำนักงานหลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค