ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ประธานสาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ “การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ” ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวมและปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ประธานสาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ “การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ” ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวมและปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์