ติดต่อสอบถาม

ห้อง 224 อาคารสุรพัฒน์ 1 ชั้น 2
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร 044-224834 โทรสาร 044-224853
Email cm-sut@g.sut.ac.th      Facebook การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค มทส.

แผนที่ตึกต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี