ชื่อ  นามสกุล ตำแหน่ง

อ. ดร.วิสิษฐ์ กุลอริยทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานหลักสูตร

โทร. 044-224834

Email: wisit_kul@g.sut.ac.th

 

นางสาวณิชากานต์ ลันขุนทด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร. 044-224834

Email: nichakan@g.sut.ac.th