หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ได้ผ่านการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจาก ก.พ.

download เอกสารฉบับเต็มได้ >>ที่นี่<<