การปฏิบัติหน้าที่ของวิศวกรโยธามีด้วยกันสองลักษณะด้วยกัน กล่าวคือ วิศวกรเฉพาะทาง (Specialist) และผู้บริหาร (Manager) วิศวกรเฉพาะทางคือวิศวกรที่มีความรู้และความเป็นเลิศในศาสตร์ของวิศวกรรมโยธาศาสตร์หนึ่งเฉพาะ อันได้แก่ วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมขนส่ง และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ผู้บริหารคือวิศวกรโยธาที่มีความรู้ในศาสตร์วิศวกรรมโยธาที่หลากหลาย (สหวิทยาการ) มีความเข้าใจในศาสตร์การวางแผน และการบริหารโครงการ งานก่อสร้าง ทรัพยากรบุคคล การเงิน และการตลาด อย่างลึกซึ้ง และมีความสามารถในการประสานงานและทำงานร่วมกับวิศวกรเฉพาะทางในแต่ละแขนงวิชาได้

————————————-

 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในแขนงวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมแหล่งน้ำ และวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตวิศวกรเฉพาะทางรับใช้สังคม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 15 ปี ด้วยการสนับสนุนจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยฯ สาขาวิชามีความเข้มแข็งทางวิชาการอย่างมากและสามารถผลิตวิศวกรเฉพาะทางที่มีความรู้จริง ทันเทคโนโลยี วิจัยเยี่ยม และมีคุณธรรม ทั้งในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ออกรับใช้สังคมแล้ว 27 คน ด้วยด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ของวิศวกรโยธาทั้งสองลักษณะที่กล่าวถึงข้างต้น ในปี พ.ศ.2552 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จึงได้เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตในแขนงวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภคขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตวิศวกรโยธามืออาชีพ (Professional engineer) ที่มีบุคลิกผู้นำ และมีความรู้ในสหวิทยาการด้านวิศวกรรมโยธาและหลักการบริหาร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค เป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการและเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ หลักสูตรนี้จึงจัดให้มีการบรรยายโดยวิทยาการรับเชิญ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และมีการทัศนศึกษานอกสถานที่ (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) หลักสูตรนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากวิศวกรและผู้บริหารทั้งจากภาครัฐและเอกชน ในปีการศึกษา 2554 นี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งสิ้น 23 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เรียน ความสำเร็จนี้เกิดจากความมุ่งมั่นและตั้งใจของผู้เรียน ความเอาใส่ใจของคณาจารย์ และการอำนวยความสะดวกของทีมสนับสนุน (Supporting staff) ของสาขาวิชาฯ

ในฐานะผู้บริหารหลักสูตร กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนวิศวกรและผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนี้ พวกเราคณาจารย์และทีมสนับสนุนจะประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน รวมทั้งจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อผลิตบัณฑิตนักบริหารมืออาชีพรับใช้สังคมตลอดไป

14-1