ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา

ศ. ดร.สุขสันติ์  หอพิบูลสุข*

– Ph.D. (Geotechnical Engineering), Saga University, Japan, พ.ศ.2544

– M.Eng. (Soil Engineering), Asian Institute of Technology, พ.ศ.2541

– วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ.2539

ผศ.ดร.มงคล จิรวัชรเดช*

– Ph.D. (Civil Engineering), The University of Tokyo, Japan, พ.ศ. 2539

– M.Eng. (Civil Engineering), The University of Tokyo, Japan, พ.ศ. 2536

– วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
พ.ศ. 2533

ผศ. ดร.สัจจากาจ จอมโนนเขวา*

– วศ. ด. (วิศวกรรมขนส่ง), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2558

– วศ. ม. (วิศวกรรมขนส่ง), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2552

– วศ. บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2555

– วศ. บ. (วิศวกรรมขนส่ง), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2549

รศ. ดร.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์

– Ph.D. (Environmental Engineering), New Jersey Institute of Technology, U.S.A., พ.ศ.2545

– M.S. (Environmental Engineering),New Jersey Institute of Technology, U.S.A., พ.ศ.2540

– วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,พ.ศ. 2536

ศ. ดร.วัฒนวงศ์ รัตนวราห

– Ph.D. (Transportation Engineering), Vanderbilt U., U.S.A., พ.ศ.2542

– M.Eng. (Transportation Engineering), Asian Institute of Technology, พ.ศ.2538

– วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,พ.ศ. 2535

รศ. ดร.วชรภูมิ  เบญจโอฬาร

– Ph.D. (Construction Management and IT), University of Teesside, U.K., พ.ศ.2548

– M.Eng. (Construction Engineering and Management), Asian Institute of Technology, พ.ศ.2545

– วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,พ.ศ. 2540

ศ. ดร.อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์

– D.Eng. (Civil Engineering), Graz University of Technology (TUG), Austria, พ.ศ.2548

– M.Eng. (Soil Engineering), Asian Institute of Technology, พ.ศ.2541

– วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ.2539

รศ. ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร

– Ph.D. (Environmental Engineering), The University of Western Australia, Australia, พ.ศ. 2544

– M.Eng.(Water Resource Engineering),  Asian Institute of Technology, พ.ศ. 2534

– วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,พ.ศ. 2528

รศ. ดร.พรศิริ  จงกล

– Ph.D. (Industrial Engineering), Dalhousie University, Canada, พ.ศ. 2543

– วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2534

– วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,พ.ศ. 2532

รศ. ดร.ขวัญกมล ดอนขวา

– ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2540

– วท.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
พ.ศ. 2527

– ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, พ.ศ. 2524

รศ. ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์

– Ph.D. (Civil  Engineering), U. of Texas at Arlington, Arlington, Texas, U.S.A., พ.ศ. 2540

– M.Eng. (Civil  Engineering), U. of Texas at Arlington, Arlington, Texas, U.S.A., พ.ศ. 2536

– วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2533

ผศ. ดร.ปรียาพร โกษา

– Ph.D. (Water Resource Engineering), Kasetsart University, พ.ศ. 2549

– M.Eng. (Water Resource Engineering), Kasetsart University, พ.ศ. 2544

– B.Eng. (Agricultural Engineering), Kasetsart University, พ.ศ. 2544

ผศ. ดร.ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล

– Ph.D. (Computer Science), University of La Rochelle, France, พ.ศ. 2551

– วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ),มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. 2542

– ทษ.บ. (บริหารธุรกิจการเกษตร),มหาวิทยาลัยแม่โจ้,พ.ศ. 2533

ผศ. ดร.จงกล ศรีธร

– Ph.D. (Manufacturing Engineering and Operations Management), University of Nottingham, UK.,พ.ศ. 2553

– วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2544

– วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2542

ผศ. ดร.เดโช เผือกภูมิ

– วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี) โปรแกรมวิศวกรรมธรณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2553

– วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี) โปรแกรมวิศวกรรมธรณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2546

– วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,พ.ศ. 2543

ผศ. ดร.บัณฑิตา ธีระกุลสถิตย์

– วท.ด. (ธรณีวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ. 2548

– วศ.บ. (เทคโนโลยีธรณี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2541

ผศ. ดร.รัฐพล ภู่บุบผาพันธ์

– Ph.D. (Urban and Environmental Engineering), Hokkaido University, Japan, พ.ศ. 2549

– M.Eng. (Transportation), Asian Institute of Technology, พ.ศ. 2545

– วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2533

ผศ. ดร.ปวีร์ ศิริรักษ์

– Ph.D. (Industrial and Systems Engineering), Auburn University, U.S.A., พ.ศ. 2552

– M.S. (Industrial and Systems Engineering), Auburn University, U.S.A., พ.ศ. 2549

– วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2540

ผศ. ดร.พรพจน์ ตันเส็ง

– Ph.D. (Geotechnical Engineering), U. of Innsbruck, Austria, พ.ศ. 2547

– M.Eng. (Soil Engineering), Asian Institute of Technology, พ.ศ. 2540

– วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,พ.ศ. 2537

ผศ. ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ

– วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2548

– วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสร้าง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,พ.ศ. 2537

– วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2534

ผศ. ดร.เอกวุฒิ ศิริรักษ์

– Ph.D. (Civil Engineering), U of Tennessee, U.S.A., พ.ศ. 2551

– M.Eng. (Civil Engineering), U of Dayton, U.S.A.,พ.ศ. 2547

– วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,พ.ศ. 2544

ผศ. ดร.ปรัชญา เทพณรงค์

– วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี) โปรแกรมวิศวกรรมธรณี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2549

– วศ.ม. (เทคโนโลยีธรณี) โปรแกรมวิศวกรรมธรณี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2544

– วศ.บ. (เทคโนโลยีธรณี) โปรแกรมวิศวกรรมธรณี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2542

ผศ. ดร.สุดจิต ครุจิต

– Ph.D. (Environmental Engineering), Illinois Institute of Technology, U.S.A., พ.ศ. 2541

– M.Eng.(Environmental Technology and Management), Asian Institute of Technology,พ.ศ. 2535

– B.Eng.(Environmental Engineering), Chulalongkorn University, พ.ศ. 2532

อ. ดร.ไอศูรย์ เรืองรัตนอัมพร

– Ph.D. (Policy Science), Ritsumeikan University, Japan, พ.ศ. 2558

– ผ.ม., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2552

– ผ.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2550

อ. ดร.ณัฐภรณ์ เจริญธรรม

– Ph.D. (Transportation Engineering), Asian Institute of Technology, พ.ศ. 2557

– วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,พ.ศ. 2547

– วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,พ.ศ. 2542

ผศ. ดร.นรา สมัตถภาพงศ์

– Ph.D. (Mechatronics),  Asian Institute of Technology, พ.ศ. 2556

– M.Eng. (Mechatronics),  Asian Institute of Technology, พ.ศ. 2547

– วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2540

อ. ดร.ฉัตรเพชร ยศพล

– Ph.D. (Environmental Engineering), New Jersey Institute of Technology, U.S.A., พ.ศ. 2549

– วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2537

– วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,พ.ศ. 2533

อ. ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์

– Ph.D. (Environmental Management), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2551

– วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2546

– วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2544

Asst. Prof.Dr. MengLim Hoy

– Ph.D. (Civil Engineering), Suranaree University of Technology, Thailand, พ.ศ. 2560

– B.Eng. (Civil Engineering), Norton University, Cambodia, พ.ศ. 2555

– B.BA. (Eco-Business), National University of Management, Cambodia, พ.ศ. 2554

ผศ. พญ.จิตรวดี หอพิบูลสุข

– ว.ว. (อายุรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ. 2547

– แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. 2543


อ. ดร.วิสิษฐ์ กุลอริยทรัพย์
– วศ.ด. (การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2562
– วศ.ม. (การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2555
– สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์) (English program), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2543

รศ. ดร.ทรงกต ทศานนท์

– Ph.D. (Atmospheric Remote Sensing), University of Edinburgh, Scotland, UK, พ.ศ. 2545
– วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2537
– วท.บ. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2534
– น.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, พ.ศ. 2548

อ.ดร.อภิชาติ สุดดีพงษ์

–  Ph.D. (Geotechnical Engineering), Saga University, Japan, พ.ศ. 2558

–  วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2552

–  วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2548

อ.ดร.อาทิตย์ อุดมชัย

– วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2563

– วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2557

– วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, พ.ศ. 2554