หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง

หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง (หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ.2563) ปรับปรุงจากหลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค (พ.ศ. 2560) เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐ ผลิตวิศวกรมืออาชีพและผู้บริหารในยุคประเทศไทย 4.0 ผู้มีทักษะการค้นคว้าวิจัย ความเป็นผู้นำ และบัณฑิตนวัตกร เพื่อขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ