หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง

(หลักสูตรปรับปรุง​​ ..​​ 2563)

หลักสูตรสหวิทยาการ

1. ​​​​ ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย ​​ ​​ ​​ ​​​​ : ​​ ​​​​ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต​​ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง

ภาษาอังกฤษ​​ : ​​ ​​​​ Doctor of Philosophy Program in Civil Engineering and Construction Management

2. ​​​​ ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม​​ (ไทย): ​​ ​​ ​​​​ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต​​ (วิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง)

ชื่อย่อ​​ (ไทย) ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : ​​ ​​ ​​​​ ปร.​​ . (วิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง)

ชื่อเต็ม​​ (อังกฤษ) : ​​ ​​ ​​​​ Doctor of Philosophy (Civil Engineering and Construction​​      Management)

ชื่อย่อ​​ (อังกฤษ) ​​​​ : ​​ ​​ ​​​​ Ph.D. (Civil Engineering and Construction Management)

3. ​​​​ หน่วยงานที่รับผิดชอบสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์​​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

4. ​​​​ ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

4.1) ​​​​ ปรัชญาหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต​​ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง​​ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี​​ เป็นการศึกษาต่อยอดพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์​​ เทคโนโลยีและวิศวกรรมจากระดับปริญญาบัณฑิต​​ โดยจัดให้มีการเรียนแบบสหวิทยาการที่รวมเอาศาสตร์ของวิศวกรรมโยธาเพื่อการบริหารจัดการงานก่อสร้างและสาธารณูปโภคประเภทต่าง​​ ​​ ได้แก่​​ งานโครงสร้าง​​ งานดิน​​ งานชลประทาน​​ งานจราจรขนส่ง​​ งานสุขาภิบาล​​ งานสิ่งแวดล้อม​​ และเทคโนโลยีการก่อสร้าง​​ นักศึกษาได้ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจกระบวนการของงานโครงการก่อสร้างทุกขั้นตอน​​ ตั้งแต่การริเริ่มโครงการ​​ การศึกษาความเป็นไปได้​​ ความคุ้มค่า​​ การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม​​ การจัดซื้อจัดจ้าง​​ การบริหารงานก่อสร้าง​​ การวางแผนและควบคุม​​ จัดโครงสร้างทีมงาน​​ บริหารทรัพยากร​​ การส่งมอบ​​ จนถึงการใช้งานและ​​ บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง​​ และเข้าใจเป้าหมายและหน้าที่ของทีมงานในมุมมองที่หลากหลาย​​ รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้บริหารพัฒนาโครงการก่อสร้าง​​ หรือบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด​​ ทั้งในด้านคุณภาพ​​ เวลาและต้นทุน​​ ดังมีปรัชญาของหลักสูตรในระดับต่างๆ​​ ดังนี้

มุ่งเน้นให้นักศึกษามีองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง​​ มีจริยธรรม​​ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ​​ รวมทั้งมีความสามารถในทำงานวิจัยและพัฒนาเพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถควบคุมงาน​​ บริหารโครงการ​​ และแก้ไขปัญหาในโครงการด้านวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง​​ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ​​ (ต้นทุน​​ คน​​ วัสดุ​​ และเครื่องจักร)​​ และมีคุณธรรม​​ นอกจากนี้​​ มีความรู้พื้นฐานทางวิชาการเข้มแข็งและความสามารถด้านงานวิจัยที่สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

การจัดการศึกษาของหลักสูตรดำเนินการให้สอดคล้องกับที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดกรอบแนวคิดเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ​​ การปฏิรูปการศึกษาไปสู่ผลลัพธ์​​ Thailand​​ 4.0​​ โดยจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนให้เป็นพลเมืองไทย​​ 4.0​​ ผลิตบุคลากรที่มีความพร้อมด้านทักษะและองค์ความรู้​​ อันได้แก่​​ ทักษะภาษาอังกฤษ​​ ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ​​ ทักษะอ่านเข้าใจสามารถนำไปวิเคราะห์ได้​​ การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ​​ การเรียนรู้ด้วยตนเอง​​ สามารถนำความรู้ประยุกต์ใช้ได้​​ ทักษะ​​ การคิดวิเคราะห์​​ คิดสร้างสรรค์​​ สิ่งสำคัญต้องมีจิตสาธารณะ​​ มีคุณธรรม​​ จริยธรรม

4.2)​​ วัตถุประสงค์หลักสูตร

 ​​ ​​​​ หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษา​​ มีคุณสมบัติดังนี้

 • เป็นวิศวกรมืออาชีพ

 • มีความก้าวหน้าและความเติบโตทางวิชาชีพ

 • ใช้ความรู้ความสามารถในการบริการสังคมได้อย่างดีเยี่ยม

4.3)​​ ผลลัพธ์การเรียนรู้​​ (Expected Learning Outcomes)

ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร

 • มีความเข้าใจอย่างเป็นระบบและถ่องแท้ถึงความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง

 • มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น​​ สังเคราะห์และประเมินตามหลักวิชาการและวิชาชีพ​​ 

 • เป็นบุคลากรด้านงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง​​ ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีทักษะด้านงานวิจัย

 • มีบุคลิกผู้บริหารที่น่าเชื่อถือ​​ และมีทักษะในการติดต่อสื่อสาร​​ การประสานงาน​​ และการนำเสนอ

 • มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่างๆเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่​​ งานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการภาคอุตสาหกรรมในยุคประเทศไทย​​ 4.0

 • มีจรรยาบรรณแห่งผู้บริหารและเป็นผู้รับผิดชอบต่อสังคม

ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน

1.​​ คุณธรรม​​ จริยธรรม​​ (Ethics and Morals)

(1) ​​ ​​​​ สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางคุณธรรม​​ จริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบททางวิชาการหรือวิชาชีพอย่างผู้รู้​​ ด้วยหลักการและเหตุผลที่ปราศจากอคติ

(2) ​​ ​​​​ แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม​​ จริยธรรม​​ สามารถชี้ให้เห็นข้อควรทบทวนและแก้ไขเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

(3) ​​ ​​​​ ส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจังต่อการใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม​​ จริยธรรมในการจัดการกับความขัดแย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น

2.​​ ด้านความรู้​​ (Knowledge)

(1) ​​ ​​​​ มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในศาสตร์พื้นฐานต่าง​​ ​​ และศาสตร์ที่เป็นแก่นในสาขาวิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค​​ โดยสามารถนำความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

(2) ​​ ​​​​ มีความรู้ที่ทันสมัย​​ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ​​ ในเนื้อหาเฉพาะของสาขาวิชา​​ สามารถวิเคราะห์วิจารณ์ประเด็นปัญหาในปัจจุบัน​​ และคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตได้​​ สามารถวิเคราะห์วิจารณ์ได้อย่างถ่องแท้ถึงวิวัฒนาการของศาสตร์ทาง​​ การบริหารงานก่อสร้างสาธารณูปโภค​​ และสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของความรู้

(3) ​​ ​​​​ มีความรอบรู้ในเทคนิคการวิจัย​​ มีความสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสม​​ สามารถพัฒนาองค์ความรู้​​ และเผยแพร่ความรู้ใหม่ในระดับสากล

3.ด้านทักษะทางปัญญา​​ (Cognitive Skills)

(1) ​​ ​​​​ สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้เพื่อบูรณาการความรู้จากทฤษฎีพื้นฐานที่สำคัญและความรู้เฉพาะด้านจากผลการวิจัย​​ สร้างสรรค์เป็นแนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่

(2) ​​ ​​​​ สามารถสังเคราะห์ผลการวิจัยและประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์

(3) ​​ ​​​​ สามารถออกแบบและดำเนินการโครงการวิจัยที่สำคัญในเรื่องที่ซับซ้อน​​ และเกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่​​ หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติเดิมด้านวิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ​​ (Interpersonal Skills and Responsibility)

(1) ​​ ​​​​ มีความสามารถอย่างสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม​​ และชัดเจน​​ รวมถึงมีการแสดงออกอย่างชัดเจนในการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น

(2) ​​ ​​​​ สามารถรับหน้าที่ผู้นำได้อย่างดีและมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบ​​ รู้จักวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(3) ​​ ​​​​ มีความเป็นผู้นำในเชิงวิชาการ​​ สามารถวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์และมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่หลากหลายวิชาชีพได้

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข​​ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ​​ (Numerical, Communication and Information Technology Skills)

(1) ​​ ​​​​ สามารถคัดกรองข้อมูลเชิงตัวเลขและข้อมูลที่เป็นสารสนเทศต่าง​​ ​​ รวมถึงความสามารถในการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการประมวลผล​​ และการแปลความในประเด็นปัญหาวิจัยที่สำคัญและซับซ้อน

(2) ​​ ​​​​ สามารถนำเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ​​ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สำคัญได้ทั้งในระดับชาติและระดับสากล

(3) ​​ ​​​​ มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด​​ การเขียน​​ และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบุคคลกลุ่มต่าง​​ 

ความคาดหวังของผลการเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา

ปีที่

รายละเอียด

ชั้นปีที่​​ 1

1.​​ มีความเข้าใจอย่างเป็นระบบและถ่องแท้ถึงความรู้ด้านการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค

2.​​ มีจรรยาบรรณแห่งผู้บริหารและเป็นผู้รับผิดชอบต่อสังคม

ชั้นปีที่​​ 2

1.​​ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นสังเคราะห์และประเมินตามหลักวิชาการและวิชาชีพ

2.​​ เป็นบุคลากรด้านงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง​​ ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนา

บุคลากรรุ่นใหม่ให้มีทักษะด้านงานวิจัย

3.​​ มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ​​ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่​​ งานวิจัย​​ และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการภาคอุตสาหกรรมในยุคประเทศไทย​​ 4.0

ชั้นปีที่​​ 3

1.​​ มีบุคลิกผู้บริหารที่น่าเชื่อถือ​​ และมีทักษะในการติดต่อสื่อสาร​​ การประสานงาน​​ และการนำเสนอ

5. ​​​​ กำหนดการเปิดสอนภาคการศึกษาที่​​ 1​​ ปีการศึกษา​​ 2563

6. ​​​​ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต​​ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง​​ (หลักสูตรปรับปรุง​​ ..​​ 2563)

ลำดับ

ชื่อ​​ -​​ นามสกุล

คุณวุฒิ​​ สาขาวิชา

1

.​​ ดร.สุขสันติ์ ​​​​ หอพิบูลสุข

- Ph.D. (Geotechnical Engineering), Saga University, Japan,​​ ..2544

- M.Eng. (Soil Engineering), Asian Institute of Technology,​​ ..2541

-​​ วศ.. (วิศวกรรมโยธา),​​ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,​​ ..2539

2

ผศ.​​ ดร.มงคล ​​​​ จิรวัชรเดช

- Ph.D. (Civil Engineering), The University of Tokyo, Japan,​​ 2539

- M.Eng. (Civil Engineering), The University of Tokyo, Japan,​​ 2536

-​​ วศ.. (วิศวกรรมโยธา),​​ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,​​ ..​​ 2533

3

ผศ.​​ ดร.สัจจากาจ ​​​​ จอมโนนเขวา

-​​ วศ.​​ . (วิศวกรรมขนส่ง),​​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,​​ ..​​ 2558

-​​ วศ.​​ . (วิศวกรรมขนส่ง),​​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,​​ ..​​ 2552

-​​ วศ.​​ . (วิศวกรรมโยธา),​​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,​​ ..​​ 2555

-​​ วศ.​​ . (วิศวกรรมขนส่ง),​​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,​​ ..​​ 2549

7.​​ จำนวนนักศึกษา ​​​​ 

7.1)​​ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต​​ 

ปีการศึกษา

แผนการรับนักศึกษาในระยะเวลา​​ 5​​ ปี

หลักสูตรปริญญาเอก

จำนวนที่รับ

จำนวนที่จบ

แบบ​​ 1.1

แบบ​​ 2.1

แบบ​​ 2.2

แบบ​​ 1.1

แบบ​​ 2.1

แบบ​​ 2.2

2563

2

5

1

-

-

-

2564

2

5

1

-

-

-

2565

2

5

1

2

5

1

2566

2

5

1

2

5

1

2567

2

5

1

2

5

1

รวม

10

25

5

6

15

3

8.​​ หลักสูตร

8.1)​​ จำนวนหน่วยกิต​​ หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

แบบ​​ 1การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์โดยไม่ต้องศึกษารายวิชา

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ แบบ ​​​​ 1.1 ​​​​ ผู้เข้าศึกษาที่จบการศึกษาขั้นปริญญาโ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ไม่น้อยกว่า​​ 60​​ หน่วยกิต

แบบ​​ 2การศึกษารายวิชาและการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ แบบ ​​​​ 2.1 ​​​​ ผู้เข้าศึกษาที่จบการศึกษาขั้นปริญญาโท ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ไม่น้อยกว่า​​ 60​​ หน่วยกิต

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ แบบ ​​​​ 2.2 ​​​​ ผู้เข้าศึกษาที่จบการศึกษาขั้นปริญญาตรี​​ (เกียรตินิยม) ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ไม่น้อยกว่า​​ 90​​ หน่วยกิต

8.2)​​ โครงสร้างหลักสูตร

แบบ​​ 1​​ การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์โดยไม่ต้องศึกษารายวิชา

  แบบ​​ 1.1​​ ผู้เข้าศึกษาที่จบการศึกษาขั้นปริญญาโท​​ 

  ผู้เข้าศึกษาจะทำงานวิจัยและนำเสนอในรูปของวิทยานิพนธ์โดยไม่ต้องศึกษารายวิชา​​ โดยมีจำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมไม่น้อยกว่า​​ 60​​ หน่วยกิต​​ สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ​​ อย่างไรก็ตามอาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการของสาขาวิชาฯ​​ อาจกำหนดให้ผู้เข้าศึกษาต้องศึกษารายวิชาบางวิชาที่อาจจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ของผู้เข้าศึกษาซึ่งเอื้อประโยชน์ต่องานวิจัย

แบบ​​ 2​​ การศึกษารายวิชาและการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์

  แบบ​​ 2.1​​ ผู้เข้าศึกษาที่จบการศึกษาขั้นปริญญาโท

  ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ​​ จะศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า​​ 15​​ หน่วยกิต​​ และทำงานวิจัยและนำเสนอในรูปของวิทยานิพนธ์​​ โดยมีจำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมไม่น้อยกว่า​​ 45​​ หน่วยกิต​​ รวมเป็นหน่วยกิตรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า​​ 60​​ หน่วยกิต​​ ดังนี้

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ วิชาเลือก ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 15 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ หน่วยกิต

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ วิทยานิพนธ์ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 45 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ หน่วยกิต

  แบบ​​ 2.2​​ ผู้เข้าศึกษาที่จบการศึกษาขั้นปริญญาตรี​​ (ที่มีผลการเรียนดีมาก)

  ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ​​ จะศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า​​ 30​​ หน่วยกิต​​ และทำงานวิจัยและนำเสนอในรูปของวิทยานิพนธ์​​ โดยมีจำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมไม่น้อยกว่า​​ 60​​ หน่วยกิต​​ รวมเป็นหน่วยกิตรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า​​ 90​​ หน่วยกิต​​ ดังนี้

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ วิชาแกน ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 16 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ หน่วยกิต

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ วิชาเลือก ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 14 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ หน่วยกิต

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ วิทยานิพนธ์ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 60 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ หน่วยกิต

8.3) ​​​​ แผนการศึกษา

แบบ​​ 1​​ การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์โดยไม่ต้องศึกษารายวิชา

แบบ​​ 1.1ผู้เข้าศึกษาที่จบการศึกษาขั้นปริญญาโท

ชั้นปี

ภาคการศึกษาที่​​ 1

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่​​ 2

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่3

หน่วยกิต

1

554703​​ วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต​​ แบบ1.1

3

554703​​ วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต​​ แบบ1.1

3

554703​​ วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต​​ แบบ1.1

8

รวม

3

รวม

3

รวม

8

2

554703​​ วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต​​ แบบ1.1

8

554703​​ วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต​​ แบบ1.1

8

554703​​ วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต​​ แบบ1.1

8

รวม

8

รวม

8

รวม

8

3

554703​​ วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต​​ แบบ1.1

8

554703​​ วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต​​ แบบ1.1

8

554703​​ วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต​​ แบบ1.1

6

รวม

8

รวม

8

รวม

6

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร​​ 60​​ หน่วยกิต

แบบ​​ 2​​ การศึกษารายวิชาและการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์

แบบ​​ 2.1ผู้เข้าศึกษาที่จบการศึกษาขั้นปริญญาโท

ชั้นปี

ภาคการศึกษาที่1

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่2

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่3

หน่วยกิต

1

วิชาเลือก(1)

4

วิชาเลือก(3)

4

554704​​ วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต​​ แบบ2.1

3

วิชาเลือก(2)

4

วิชาเลือก(4)

3

รวม

8

รวม

7

รวม

3

2

554704​​ วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต​​ แบบ2.1

3

554704​​ วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต​​ แบบ2.1

7

554704​​ วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต​​ แบบ2.1

7

รวม

3

รวม

7

รวม

7

3

554704​​ วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต​​ แบบ2.1

7

554704​​ วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต​​ แบบ2.1

8

554704​​ วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต​​ แบบ2.1

10

รวม

7

รวม

8

รวม

10

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร​​ 60​​ หน่วยกิต

แบบ​​ 2.2ผู้เข้าศึกษาที่จบการศึกษาขั้นปริญญาตรี​​ (เกียรตินิยม)

ชั้นปี

ภาคการศึกษาที่1

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่2

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่3

หน่วยกิต

1

554603​​ การบริหารงานโครงการก่อสร้างขั้นสูง

วิชาเลือก​​ (1)

4

4

554604​​ การบริหารการเงินของงานก่อสร้าง

วิชาเลือก​​ (2)

4

4

วิชาเลือก ​​​​ (3)

วิชาเลือก​​ (4)

4

2

รวม

8

รวม

8

รวม

6

2

554601​​ ระเบียบวิธีวิจัยทาง​​ วิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง

4

554602​​ สัมมนาและการนำเสนอรายงานทางวิศวกรรม

4

554705​​ วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต​​ แบบ2.2

4

554705​​ วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต​​ แบบ​​ 2.2

3

รวม

4

รวม

7

รวม

4

3

554705​​ วิทยานิพนธ์ดุษฎี​​ บัณฑิต​​ แบบ2.2

8

554705​​ วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต​​ แบบ2.2

9

554705​​ วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต​​ แบบ2.2

9

รวม

8

รวม

9

รวม

9

4

554705​​ วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต​​ แบบ2.2

9

554705​​ วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต​​ แบบ2.2

9

554705​​ วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต​​ แบบ2.2

9

รวม

9

รวม

9

รวม

9

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร​​ 90​​ หน่วยกิต

9. ​​​​ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ​​​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ 9.1) ​​ ​​​​ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี​​ ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา​​ ..​​ 2560​​ หมวด​​ 1​​ ข้อ​​ 8.4​​ 

  (1)​​ ปริญญาเอก ​​​​ จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีเกียรตินิยมหรือเทียบเท่า หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ​​​​ 

10.​​ การพัฒนาหลักสูตร

 • พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 • ส่งเสริมให้มีความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพกับองค์กรภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 • สำรวจความพึงพอใจของหลักสูตรจากผู้สำเร็จการศึกษา

 • สำรวจความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต

 • สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการสอนให้ทำงานวิจัยในเชิงลึกและ/หรือ​​ โดยใช้โจทย์ปัญหาจากอุตสาหกรรม

 • สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการสอนให้ทำงานบริการวิชาการแก่องค์กรภายนอก

 • สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการสอนให้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ

11.​​ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

  การพัฒนาหลักสูตรสอดคลองกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่เน้นการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย​​ เพื่อการสร้างความเป็นเลิศในการประยุกต์เทคโนโลยี​​ รวมไปถึงพัฒนานวัตกรรมใหม่ให้สามารถปรับเปลี่ยนและถ่ายทอดไปยังภาคอื่นของประเทศได้​​ ซึ่งเป็นภาระหนึ่งของพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย

​​ 

12. ​​​​ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต​​ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง​​ (หลักสูตรปรับปรุง​​ ..​​ 2563)​​ ดังนี้

1.

รองศาสตราจารย์​​ เรืออากาศเอก​​ ดร.กนต์ธร ​​​​ ชำนิประศาสน์

เป็น

ที่ปรึกษา

2.

ศาสตราจารย์​​ ดร.สุขสันติ์ ​​​​ หอพิบูลสุข ​​​​ 

เป็น

ประธาน

3.

รองศาสตราจารย์​​ ดร.วชรภูมิ ​​​​ เบญจโอฬาร​​ 

เป็น

กรรมการ

4.

นายสุวิชา ​​​​ เศวตศิลา​​ *

เป็น

กรรมการ

5.

ดร.อิทธิกร ​​​​ ภูมิพันธ์​​ *

เป็น

กรรมการ

6.

ดร.อภิชาติ ​​​​ สุดดีพงษ์​​ *

เป็น

กรรมการ

7.

รองศาสตราจารย์​​ ดร.พรศิริ ​​​​ จงกล ​​​​ 

เป็น

กรรมการ

8.

รองศาสตราจารย์​​ ดร.ขวัญกมล ​​​​ ดอนขวา​​ 

เป็น

กรรมการ

9.

รองศาสตราจารย์​​ ดร.เนตรนภิส ​​​​ ตันเต็มทรัพย์​​ 

เป็น

กรรมการ

10.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์​​ ดร.มงคล ​​​​ จิรวัชรเดช​​ 

เป็น

กรรมการ

11.

อาจารย์​​ ดร.รัตนาภรณ์​​ เกษมศรี​​ 

เป็น

กรรมการ

12.

อาจารย์​​ ดร.Menglim Hoy

เป็น

กรรมการ

13.

อาจารย์​​ แพทย์หญิงจิตรวดี​​ หอพิบูลสุข​​ ​​ 

เป็น

กรรมการ

14.

รองศาสตราจารย์​​ ดร.อวิรุทธิ์ ​​​​ ชินกุลกิจนิวัฒน์

เป็น

กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ ​​​​ * ​​​​ หมายถึง ​​​​ กรรมการภายนอก