หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าและาธารณูปโภค

 

1. ​​ รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย  ​​ ​​ ​​ ​​​​ :​​ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและาธารณูปโภค

ภาษาอังกฤษ  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : Master of Engineering Program in Construction​​ and Infrastructure Management​​ 

 

2. ​​ ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม ​​ ​​ (ไทย) ​​ :​​ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต​​ (การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค)​​ 

  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ (อังกฤษ) ​​ :​​ Doctor of Philosophy​​ (Construction and Infrastructure​​ Management)​​ 

ชื่อย่อ  ​​​​ ​​ (ไทย)  ​​ ​​​​ :​​ วศ.. (การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค)

  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​​​ ​​ (อังกฤษ) ​​ :​​ Ph.D. (Construction and Infrastructure Management)

 

3. รายละเอียดการจัดหลักสูตร

 -​​ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโททางด้านสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยี และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ในทุกสาขาวิชา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 -​​ หลักสูตร​​ 3​​ ปี เรียนเฉพาะวันอาทิตย์

 

4. ​​ จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แบบ​​ 1​​ การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์​​ โดยไมองศึกษารายวิชา

แบบ​​ 1.1​​ ผู้เขาศึกษาที่จบการศึกษาขั้นปริญญาโท​​ ไมอยกว ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 60​​ หนวยกิต

แบบ​​ 2​​ การศกษารายวิชาและการวิจัยเพื่อทวิทยานิพนธ

แบบ​​ 2.1​​ ผู้เขาศึกษาที่จบการศึกษาขั้นปริญญาโท​​ ไมอยกว ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 60​​ หนวยกิต

แบบ​​ 2.2​​ ผู้เขาศึกษาที่จบการศึกษาขั้นปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีมาก​​ ไมอยกว​​ 90​​ หนวยกิต

 

5.​​ โครงสร้างหลักสูตร

แบบ​​ 1​​ การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์​​ โดยไมองศึกษารายวิชา

แบบ​​ 1.1​​ ผู้เขาศึกษาที่จบการศึกษาขั้นปริญญาโท​​ 

ผู้เข้าศึกษาจะทำงานวิจัยและนำเสนอในรูปของวทยานิพนธ์โดยไม่ต้องศึกษารายวชา​​ โดยมีจำนวนหน่วยกิตวทยานิพนธ์รวมไม่น้อยกว​​ 60​​ หนวยกิต​​ สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ​​ อย่างไรก็ตามอาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการของสาขาวชาฯ​​ อาจกำหนดให้ผู้เข้าศึกษาต้องศึกษารายวิชาบางวิชาที่อาจจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ของผู้เข้าศึกษาซึ่งเอื้อประโยชน์ต่องานวิจัย​​ 

 

แบบ​​ 2​​ ารศึกษารายวิชาและการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์

แบบ​​ 2.1​​ ผู้เข้าศึกษาที่จบการศึกษาขั้นปริญญาโทก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร

ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทก่อนเขาศึกษาในหลักสูตรฯ​​ จะศึกษารายวชาไม่น้อยกว​​ 15​​ หนวยกิต​​ และทำงานวิจัยและนำเสนอในรูปของวิทยานิพนธ​​ โดยมีจำนวนหนวยกิตวทยานิพนธรวมไม่น้อยกว่​​ 45​​ หนวยกิต​​ รวมเป็นหน่วยกิตรวมทั้งหมดไม่น้อยกว​​ 60​​ หนวยกิต​​ ดังนี้

วิชาเลือก15หนวยกิต

วิทยานิพนธ45หนวยกิต

 

แบบ​​ 2.2​​ ผู้เข้าศึกษาที่จบการศึกษาขั้นปริญญาตรี​​ (ที่มีผลการเรียนดีมาก)

ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ​​ จะศึกษารายวชาไม่น้อยกว​​ 30​​ หนวยกิต​​ และทงานวิจัยและนำเสนอในรูปของวทยานิพนธ​​ โดยมีจำนวนหนวยกิตวิทยานิพนธ์รวมไม่น้อยกว​​ 60​​ หนวยกิต​​ รวมเป็นหนวยกิตรวมทั้งหมดไม่น้อยกว​​ 90​​ หนวยกิต​​ ดังนี้

วิชาบังคับ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 20 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ หนวยกิต

วิชาเลือก ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 10 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ หนวยกิต

วิทยานิพนธ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 60  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ หนวยกิต

 

6. แผนการศึกษา

แบบ​​ 1​​ การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธโดยไม่ต้องศึกษารายวิชา

แบบ​​ 1.1​​ ผู้เข้าศึกษาที่จบการศึกษาขั้นปริญญาโท

 

ั้

ภารศึษาที่​​ 1

หน่วกิต

ภารศึษาที่​​ 2

หน่วกิต

ภารศึษาที่​​ 3

หน่วกิต

1

554703​​ ิทยานิพน์ดุีบัณฑิต แ​​ 1.1

3

554703​​ ิทยานิพ์ดุษบัณฑิต แ​​ 1.1

3

554703​​ ิทยานิพน์ดุีบัณฑิต แ​​ 1.1

8

รวม

3

รวม

3

รวม

8

2

554703​​ ิทยานิพน์ดุีบัณฑิต แ​​ 1.1

8

554703​​ ิทยานิพน์ดุีบัณฑิต แ​​ 1.1

8

554703​​ ิทยานิพน์ดุีบัณฑิต แ​​ 1.1

8

รวม

8

รวม

8

รวม

8

3

554703​​ ิทยานิพน์ดุีบัณฑิต แ​​ 1.1

8

554703​​ ิทยานิพน์ดุีบัณฑิต แ​​ 1.1

8

554703​​ ิทยานิพน์ดุีบัณฑิต แ​​ 1.1

6

รวม

8

รวม

8

รวม

6

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร​​ 60​​ หน่วยกิต

 

บบ​​ 2​​ การึกษารายิชาละการวิจัยเพืยานิพธ์​​ 

บบ​​ 2.1​​ ผู้เข้าึกษาที่จบกึกษาขั้นปริญญา

 

ั้

ภารศึษาที่​​ 1

หน่วกิต

ภารศึษาที่​​ 2

หน่วกิต

ภารศึษาที่​​ 3

หน่วกิต

1

ิชือก​​ (1)

4

ิชือก​​ (3)

4

554704​​ ิทยานิพน์ดุษีบัณฑิต แ​​ 2.1

3

 

ิชือก​​ (2)

4

ิชือก​​ (4)

3

 

 

 

รวม

8

รวม

7

รวม

3

2

554704​​ ิทยานิพน์ดุีบัณฑิต แ​​ 2.1

3

554704​​ ิทยานิพน์ดุีบัณฑิต แ​​ 2.1

7

554704​​ ิทยานิพน์ดุีบัณฑิต แ​​ 2.1

7

 

รวม

3

รวม

7

รวม

7

3

554704​​ ิทยานิพน์ดุีบัณฑิต แ​​ 2.1

7

554704​​ ิทยานิพน์ดุีบัณฑิต แ​​ 2.1

8

554704​​ ิทยานิพน์ดุีบัณฑิต แ​​ 2.1

10

 

รวม

7

รวม

8

รวม

10

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร​​ 60​​ หน่วยกิต

 

แบบ​​ 2.2​​ ผู้เข้าศึกษาที่จบการศึกษาขั้นปริญญาตรี​​ (ที่มผลการเรียนดีมาก)

ั้

ภารศึษาที่​​ 1

หน่วกิต

ภารศึษาที่​​ 2

หน่วกิต

ภารศึษาที่​​ 3

หน่วกิต

1

554601​​ การิร้

4

554602​​ กาจัการทรัากบุคคล​​ วกรร

4

554604​​ การบริหรกเงินและ​​ บคุมต้นทุนน​​ อสร้

4

 

ิชือก​​ (1)

4

554603​​ การบริหชิปรณ​​ หรับอสร้

4

ิชือก​​ ​​ (2)

3

 

รวม

8

รวม

8

รวม

7

2

554605​​ สัมมนแลนอ​​ ายนทวก

4

554705​​ ิทยานิพน์ดุีบัณฑิต แ​​ 2.2

7

554705​​ ิทยานิพน์ดุีบัณฑิต แ​​ 2.2

5

 

ิชือก​​ (3)

3

 

 

 

 

 

รวม

7

รวม

7

รวม

5

3

554705​​ ิทยานิพน์ดุีบัณฑิต แ​​ 2.2

8

554705​​ ิทยานิพน์ดุีบัณฑิต แ​​ 2.2

8

554705​​ ิทยานิพน์ดุีบัณฑิต แ​​ 2.2

8

 

รวม

8

รวม

8

รวม

8

4

554705​​ ิทยานิพน์ดุีบัณฑิต แ​​ 2.2

8

554705​​ ิทยานิพน์ดุีบัณฑิต แ​​ 2.2

8

554705​​ ิทยานิพน์ดุีบัณฑิต แ​​ 2.2

8

 

รวม

8

รวม

8

รวม

8

 

 

7.​​ ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค​​ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี​​ เป็นการศึกษาต่อยอดพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์​​ เทคโนโลยีและวิศวกรรมจากระดับปริญญาบัณฑิต​​ โดยจัดให้มีการเรียนแบบสหวิทยาการ​​ ที่รวมเอาศาสตร์ของวิศวกรรมโยธาเพื่อการบริหารจัดการงานก่อสร้างและสาธารณูปโภคประเภทต่างๆ​​ ได้แก่​​ งานโครงสร้าง​​ งานดิน​​ งานชลประทาน​​ งานจราจรขนส่ง​​ งานสุขาภิบาล​​ งานสิ่งแวดล้อม​​ และเทคโนโลยีการก่อสร้าง​​ นักศึกษาได้ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจกระบวนการของงานโครงการก่อสร้างทุกขั้นตอน​​ ตั้งแต่การริเริ่มโครงการ​​ การศึกษาความเป็นไปได้​​ ความคุ้มค่า​​ การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม​​ การจัดซื้อจัดจ้าง​​ การบริหารงานก่อสร้าง​​ การวางแผนและควบคุม​​ จัดโครงสร้างทีมงาน​​ บริหารทรัพยากร​​ การส่งมอบ​​ จนถึงการใช้งานและบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง​​ และเข้าใจเป้าหมายและหน้าที่ของทีมงานในมุมมองที่หลากหลาย​​ รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้บริหารพัฒนาโครงการก่อสร้าง​​ หรือบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด​​ ทั้งในด้านคุณภาพ​​ เวลาและต้นทุน

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค​​ ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุง​​ .. 2560​​ มีวัตถุประสงค์​​ เพื่อผลิตบัณฑิตที่

- ​​ เป็นวิศวกรมืออาชีพ​​ มีทักษะในการทำงานวิจัยสูงและสามารถนำองค์ความรู้ใหมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ

- ​​ มีความก้าวหน้าและเติบโตในสายวชาช​​ เป็นบุคลากรด้านงานวจัยที่มีคุณภาพสูง​​ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการบริหารงานก่อสร้างและสาธาณูปโภคของประเทศ

- ​​ มีจริยธรรม​​ คุณธรรมในการเปนผู้นำแหงวิชาชีพ​​ และบริการสังคมได้อยางดีเยี่ยม

 

7.​​ คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษา

จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

 

8. การสมัครเข้าศึกษา

รับสมัครปีละ 2 ครั้ง​​ ผ่านทางเว็บไซต์:​​ www.sut.ac.th/ces

ติดตามกำหนดการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์:​​ www.sut.ac.th/ces​​ หรือ​​ www.cm-sut.com​​ 

หรือผ่านทาง​​ facebook: ​​ การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค​​ มทส.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่​​ สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค

ห้อง​​ 224​​ อาคารสุรพัฒน์​​ 1​​ ชั้น​​ 2 (เทคโนธานี)

111​​ .มหาวิทยาลัย​​ .สุรนารี​​ .เมือง​​ .นครราชสีมา​​ 30000

Phone :​​ 062-5244641​​ 

Office :​​ 044-224834​​ 

Fax :​​ 044-224853​​ 

Line : cm-sut​​ 

Email : cm-sut@g.sut.ac.th