หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและาธารณูปโภค

 

1.​​ รหัสและชื่อหลักสูตร

 

ภาษาไทย  ​​ ​​​​ :​​ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและาธารณูปโภค

ภาษาอังกฤ: Master of Engineering Program in Construction​​ and Infrastructure Management​​ 

 

 

2.​​ ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 

ชื่อเต็ม​​ (ไทย) ​​ :​​ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต​​ (การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค)​​ 

(อังกฤษ) ​​ : Master of Engineering (Construction and Infrastructure​​ Management)​​ 

ชื่อย่อ  ​​​​ (ไทย)  ​​​​ ​​ :​​ วศ.. (การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค)

(อังกฤษ) ​​  ​​ : M.Eng. (Construction and Infrastructure Management)

 

 

3.​​ จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

 

แผน ก​​ แบบ​​ ​​ 1​​ การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ​​ 48​​ หน่วยกิต​​ 

แผน ก​​ แบบ​​ ​​ 2​​ การศึกษารายวิชาและการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์​​ ไม่น้อยกว่า  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ​​ 48​​ หน่วยกิต​​ 

แผน ข​​ การศึกษารายวิชาโดยไม่มีการทำวิทยานิพนธ์​​ ไม่น้อยกว่า  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ​​ 48​​ หน่วยกิต

 

 

4. รายละเอียดการจัดหลักสูตร

 

.​​ 

 -​​ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยี​​ 

และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ในทุกสาขาวิชา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 -​​ หลักสูตร​​ 2​​ ปี​​ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์

 

 

5.​​ แผนการศึกษา

 

แผน ก แบบ​​ ก​​ 1​​ การวิจัยเพื่อทวิทยานิพนธ์

ชั้นปี

ภาคการศึกษาที่​​ 1

หน่วย กิต

ภาคการศึกษาที่​​ 2

หน่วย กิต

ภาคการศึกษาที่​​ 3

หน่วย กิต

 

1

554701​​ วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต

แบบ​​ ​​ 1

 

3

554701​​ วิทยานิพนธมหาบัณฑิต​​ แบบ ก​​ 1

 

9

554701​​ วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ ก​​ 1

 

9

รวม

3

รวม

9

รวม

9

 

2

554701​​ วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ ก​​ 1

 

9

554701​​ วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ ก​​ 1

 

9

554701​​ วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ ก​​ 1

 

9

รวม

9

รวม

9

รวม

9

นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร​​ 48​​ หน่วยกิต

 

 

แผน ก แบบ​​ ก​​ 2​​ การศึกษารายวิชาและการวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ

ชั้นปี

ภาคการศึกษาที่​​ 1

หน่วย กิต

ภาคการศึกษาที่​​ 2

หน่วย กิต

ภาคการศึกษาที่​​ 3

หน่วย กิต

 

 

1

554601​​ การบริหารงานโครงการกอสราง​​ 

 

วิชาเลือก​​ (1)

4

 

 

 

4

554602​​ การจัดการทรัพยากรบุคคลในงานวิศวกรรม

 

554603​​ การบริหารเชิงปริมาณสหรับงานกอสราง

4

 

 

 

4

554604​​ การบริหารการเงนและควบคุมตนทุนงานกอสราง

 

วิชาเลือก​​ (2)

4

 

 

 

4

รวม

8

รวม

8

รวม

8

 

 

2

554605​​ สัมมนาและการนา

 

เสนอรายงานทางวิศวกรรม

 

554702​​ วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต​​  ​​ ​​ ​​​​ แบบ​​ ​​ 2

4

 

 

3

554702​​ วิทยานิพนธ์ ​​​​ มหาบัณฑิต แบบ​​ ​​ 2

8

554702​​ วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ​​ ​​ 2

9

รวม

7

รวม

8

รวม

9

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร​​ 48​​ หน่วยกิต

 

 

แผน ข การศึกษารายวิชาโดยไม่มีการทาวิทยานิพนธ

ชั้นปี

ภาคการศึกษาที่​​ 1

หน่วย กิต

ภาคการศึกษาที่​​ 2

หน่วย กิต

ภาคการศึกษาที่​​ 3

หน่วย กิต

 

1

554601​​ การบริหารงานโครงการก่อสร้าง​​ 

 

วิชาเลือก​​ (1)

4

 

 

 

4

554602​​ การจัดการทรัพยากรบุคคลในงานวิศว-กรรม

 

554603​​ การบริหารเชิงปริมาณสำหรับงานก่อสร้าง

4

 

 

 

4

554604​​ การบริหารการเงินและควบคุมต้นทุนงานก่อสร้าง

 

วิชาเลือก​​ (2)

4

 

 

 

4

รวม

8

รวม

8

รวม

8

 

 

2

วิชาเลือก​​ (3)

 

วิชาเลือก​​ (4)

4

 

4

554605​​ สัมมนาและการนำเสนอรายงานทางวิศวกรรม

 

วิชาเลือก​​ (5)

8

 

 

 

4

554670​​ โครงงานมหาบัณฑิต

 

554606​​ การนำเสนอโครงงานมหาบัณฑิต

5

 

 

3

รวม

8

รวม

8

รวม

8

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร​​ 48​​ หน่วยกิต

 

 

 

6.​​ ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค​​ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี​​ เป็นการศึกษาต่อยอดพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์​​ เทคโนโลยีและวิศวกรรมจากระดับปริญญาบัณฑิต​​ โดยจัดให้มีการเรียนแบบสหวิทยาการ​​ ที่รวมเอาศาสตร์ของวิศวกรรมโยธาเพื่อการบริหารจัดการงานก่อสร้างและสาธารณูปโภคประเภทต่างๆ​​ ได้แก่​​ งานโครงสร้าง​​ งานดิน​​ งานชลประทาน​​ งานจราจรขนส่ง​​ งานสุขาภิบาล​​ งานสิ่งแวดล้อม​​ และเทคโนโลยีการก่อสร้าง​​ นักศึกษาได้ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจกระบวนการของงานโครงการก่อสร้างทุกขั้นตอน​​ ตั้งแต่การริเริ่มโครงการ​​ การศึกษาความเป็นไปได้​​ ความคุ้มค่า​​ การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม​​ การจัดซื้อจัดจ้าง​​ การบริหารงานก่อสร้าง​​ การวางแผนและควบคุม​​ จัดโครงสร้างทีมงาน​​ บริหารทรัพยากร​​ การส่งมอบ​​ จนถึงการใช้งานและบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง​​ และเข้าใจเป้าหมายและหน้าที่ของทีมงานในมุมมองที่หลากหลาย​​ รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้บริหารพัฒนาโครงการก่อสร้าง​​ หรือบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด​​ ทั้งในด้านคุณภาพ​​ เวลาและต้นทุน

 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ​​ ดังนี้

 1​​ มีความรู้​​ ความเชี่ยวชาญรอบด้านในงานวิศวกรรมโยธา​​ เพื่อสามารถบริหารและการจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 2​​ มีคุณภาพ​​ สามารถเป็นผู้นำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญไปพัฒนาและบริหารจัดการงานที่มีการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงทางวิศวกรรม​​ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศให้บังเกิดผลอย่างแท้จริง​​ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

 3​​ มีทักษะในด้านการพัฒนางานโครงการก่อสร้างและสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา​​ ในหน่วยงานต่าง​​ ​​ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน​​ ให้เกิดองค์ความรู้​​ และมีความสำนึกในการพัฒนากระบวนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างและสาธารณูปโภคให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 4​​ มีประสิทธิภาพในการพัฒนาการศึกษาและการวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธาที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค​​ ให้มีขีดความสามารถทัดเทียมอารยประเทศ​​ และสามารถนำไปใช้พัฒนาการจัดการงานประเภทโครงการหรืองานผลิตทางด้านวิศวกรรมของภูมิภาคและของประเทศได้

 5​​ มีจริยธรรม​​ และคุณธรรมในการเป็นผู้นำแห่งวิชาชีพ

 

 

7.​​ คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษา

 

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

 

8. การสมัครเข้าศึกษา

 

รับสมัครปีละ 2 ครั้ง ผ่านทางเว็บไซต์:​​ www.sut.ac.th/ces

ติดตามกำหนดการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์:​​ www.sut.ac.th/ces​​ หรือ​​ www.cm-sut.com​​ 

หรือผ่านทาง​​ facebook: ​​ การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค​​ มทส.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค

 

ห้อง​​ 224​​ อาคารสุรพัฒน์​​ 1​​ ชั้น​​ 2 (เทคโนธานี)

 111​​ .มหาวิทยาลัย​​ .สุรนารี​​ .เมือง​​ .นครราชสีมา​​ 30000

Phone :​​ 062-5244641​​ 

Office :​​ 044-224834​​ 

Fax :​​ 044-224853​​ 

Line : cm-sut​​ 

Email : cm-sut@g.sut.ac.th