บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “แนวโน้มของงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ ยุคไทยแลนด์ 4.0

posted in: ข่าวเด่น | 0

ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข
บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “แนวโน้มของงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ ยุคไทยแลนด์ 4.0

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์
วันที่ 22 ธันวาคม 2559