ANNUAL CONCRETE CONFERENCE 12

posted in: ข่าวเด่น | 0

ANNUAL CONCRETE CONFERENCE 12

 

ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ร่วมประชุม ANNUAL CONCRETE CONFERENCE 12
การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 12 (ACC 12)
INNOVATIVE CONCRETE FOR THE FUTURE OF CONSTRUCTION MATERIAL
นวัตกรรมคอนกรีตสำหรับวัสดุก่อสร้างในอนาคต

 

หัวข้อการประชุม
1. การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอนกรีต (STR)
2. เทคโนโลยีคอนกรีตและวัสดุ เทคโนโลยีการก่อสร้าง (MAT)
3. การบำรุงรักษา ซ่อมแซม และเสริมกำลังคอนกรีต (REP)
4. คอนกรีตเพื่อสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน (ENV)
5. การปรับปรุงสมบัติของดินด้วยวัสดุซีเมนต์ (GTE)
6. ผลงานและนวัตกรรมของผู้ประกอบการ (ICM)
7. เทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานคอนกรีต