กิจกรรม CM-SUT สืบสานประเพณีไทยในกิจกรรม รดน้ำดำหัวคณาจารย์และผู้อาวุโสของชมรมศิษย์เก่าหลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค ในวันพุทที่ 10 เมษายน 2562 ณ อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ภาพกิจกรรม CM-SUT สืบสานประเพณีไทยในกิจกรรม รดน้ำดำหัวคณาจารย์และผู้อาวุโสของชมรมศิษย์เก่าหลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค ในวันพุทที่ 10 เมษายน 2562 ณ อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี