การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษาหลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา 554629 PAVEMENT AND BRIDGE INFRASTRUCTURE MANAGEMENT SYSTEMS ณ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ตอนที่ 28 29 29 30 และ 31 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา