ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลย์สุข รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลย์สุข ประธานหลักสูตรบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค

นักวิจัยจะได้รับเหรียญนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล 500,000 บาท