ภาพบรรยากาศการเรียนในรายวิชา 554629 PAVEMENT AND BRIDGE INFRASTRUCTURE MANAGEMENT SYSTEMS

ภาพบรรยากาศการเรียนในรายวิชา 554629 PAVEMENT AND BRIDGE INFRASTRUCTURE MANAGEMENT SYSTEMS
วันนี้บรรยายโดย อาจารย์ ดร.อิทธิกร ภูมิพันธ์
.
ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561
ณ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Follow adminsut: