ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข เข้าเยี่ยมชมซุ้มถ่ายภาพ CM

เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข

เข้าเยี่ยมชมและดูแลความเรียบร้อยของซุ้มถ่ายภาพบัณฑิต CM ประจำปี 2560
ที่จัดตั้งอยู่บริเวณ อาคารสุรพัฒน์ 2 อยู่ระหว่างวิศวกรรมเกษตรและอาหารกับวิศวกรรมเคมี ซึ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และพร้อมที่จะเปิดต้อนรับบัณฑิตและญาติบัณฑิตทุกท่าน

ซุ้มถ่ายรูป CM ที่สวยงามนี้เกิดขึ้นได้ด้วยแรงสนับสนุนจาก
สมาคมศิษย์เก่าการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค

ทางสาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างฯ
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมถ่ายภาพและเยี่ยมชมซุ้มถ่ายรูปได้
ตั้งแต่วันที่ 27-30 พฤศจิกายนนีครับ