ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ CM รุ่นที่ 20

หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ CM รุ่นที่ 20
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ประธานหลักสูตร ให้ข้อมูลกับนักศึกษา
ร่วมด้วย คุณวิสิษฐ์ กุลอริยทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานหลักสูตรบริหารงานก่อสร้างฯ
ในวัน อาทิตย์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี