CM-SUT  รายงานความก้าวหน้าโครงงานวิจัย รุ่น 16 และรายงานความคืบหน้า วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก

วันที่ 7 ตุลาคม 2561 นักศึกษา CM-SUT  รายงานความก้าวหน้าโครงงานวิจัย รุ่น 16 และรายงานความคืบหน้า วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก

โดยศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ ประธานหลักสูตรฯ เป็นคณะกรรมการรับฟัง ซึ่งในช่วงเช้า จะเป็นรายงานความก้าวหน้าโครงงานวิจัย นักศึกษาปริญญาโท  และช่วงบ่าย เป็นรายงานความคืบหน้าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาเอก ณ ห้อง B5203 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุรนารี