ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ได้รับเกียรติเป็นองค์ปาฐก ในงานสัมมนาวิชาการ 4th International Conference on VIETGEO 2018

ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ประธานหลักสูตร การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค ได้รับเกียรติจากสมาคมวิศวกรรมปฐพีแห่งประเทศเวียดนาม เป็นองค์ปาฐก บรรยายในหัวข้อ Remedy of a collapsed riverbank protection structure in Thailand แก่วิศวกรและนักวิจัย ในงานสัมมนาวิชาการ 4th International Conference on VIETGEO 2018 ณ จังหวัด Quang Binh ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2561