CM-SUT จัดการติวสอบ comprehensive ให้รุ่น 17

วันที่ 15 กันยายน CM-SUT จัดการติวสอบ comprehensive ให้รุ่น 17 โดยCM รุ่นพี่หลายท่าน ณ ห้อง B5201 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี