ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จีรพรรณ ดลรักษ์ ดุษฎีบัณฑิต ที่มีผลงานเผยแพร่ในวารสาร Road Materials and Pavement Design (Q1 Scopus, IF2018 = 2.193)

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จีรพรรณ ดลรักษ์ ดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค ที่มีผลงานเรื่อง “Wetting-drying cycles durability of cement stabilised marginal lateritic soil/malamine debris blends for pavement applications” เผยแพร่ในวารสาร Road Materials and Pavement Design (Q1 Scopus, IF2018 = 2.193)