ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2561

ศาสตราจารย์ ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ประธานหลักสูตร การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณุปโภค ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ CM รุ่นที่ 19 พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ได้แนะนำหลักสุตรฯและข้อปฏิบัติเบื้องต้นแก่นักศึกษาใหม่ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี