ศาสตราจารย์ ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ได้รับเกียรติ ลงวารสารSURANAREE RESEARCH BOOKLET

ศาสตราจารย์ ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ได้รับเกียรติ ลงวารสารSURANAREE RESEARCH BOOKLETเป็นวารสาร เพื่อเผยแพร่ความรู้งานวิจัย ของบุคคลที่น่าสนใจภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดทำโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(สบวพ)
ซึ่งวารสาร ฉบับนี้ได้นำ ประวัติการทำงาน ผลงานวิจัย และแนวคิดการทำงาน รวมถึงการใช้ชีวิต ของศาสตราจารย์ ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข
เมธีวิจัยอาวุโส สกว ประจำปี พ.ศ. 2556 และ 2559 และวุฒิวิศวกรโยธา ผู้ซึ่งมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ SCOPUS มากกว่า 200 เรื่อง ได้รับการอ้างอิงมากกว่า 3,400 ครั้ง และมี h-index = 32 รวมทั้งมีผลงานวิชาชีพด้านวิศวกรรมโยธาที่สำคัญระดับชาติ