ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ”

วันที่ 29 สิงหาคม ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ” แก่คณาจารย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนบทความเชิงวิชาการประเภทต่างๆ รวมถึงทราบแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการและแนวทางการส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ณ ห้องประชุมดอกคูน อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์