ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ได้เข้ารับรางวัล เข็มชูเกียรติ

วันที่ 26 ก.ค. ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ได้เข้ารับรางวัล เข็มชูเกียรติ ในฐานะ พนักงานดีเด่น “ด้านการบริการวิชาการ” ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งมอบโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกพนักงานผู้มีผลงานและผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อประกาศให้เป็น พนักงานดีเด่นของมหาวิทยาลัย ณ ห้องวิทยพัฒน์ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี