ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความจากงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ได้รับเกียรติบรรยายในหัวข้อ “การสร้างกลุ่มวิจัยและการเขียนบทความที่มีคุณภาพ” การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความจากงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ แก่คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561