การสอบคัดเลือกนักศึกษาในระดับ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 1/2561

วันที่15 กรรกฎาคม 2561 หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดการสอบคัดเลือกนักศึกษาในระดับ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ณ อาคารเรียนรวม2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยแบ่งการสอบเป็น2ส่วนได้แก่ การสอบข้อเขียน และ การสอบสัมภาษณ์กับศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ประธานหลักสูตร พร้อมทั้งคณะอาจารย์ ซึ่งในการสอบครั้งนี้มีผู้เข้าสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับป.โท 22 คน และระดับป.เอก 2 คน  และจะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อในวันที่ 26 กรกฎาคมนี้