ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

วันที่ 4 กรกฎาคม หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้าง และสาธารณูปโภค และ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ประธานหลักสูตรฯ และหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญฯ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
.
จากนั้น นายวิสิษฐ์ กุลอริยทรัพย์ หัวหน้าสำนักงาน ได้นำเสนอภาพรวมของหลักสูตรการบริหารงานก่อสร้าง และสาธารณูปโภค และต่อด้วย นายอาทิตย์ อุดมชัย นักวิจัยศูนย์เชี่ยวชาญฯ ได้นำเสนอภาพรวมของ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน หลังจากนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
.
การต้อนรับคณะศึกษาดูงานครั้งนี้ทางCM-SUT และISI-SUT ยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนของมูลกับ มทร.วิทยาเขตขอนแก่น เป็นอย่างยิ่ง และหวังว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่คณะดูงาน