ศาสตราจารย์ ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข เข้าประชุมแผนการดำเนินโครงการ “การสร้างกลไกเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ Multi Mentoring System (MMS)”

ศาสตราจารย์ ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข เข้าประชุมแผนการดำเนินโครงการ “การสร้างกลไกเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ Multi Mentoring System (MMS)” ร่วมกับ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนการวิจัย (สกว.) เพื่อประสานงานร่วมกันวางรูปแบบกิจกรรม กำหนดกรอยนโยบาย และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร วันที่ 14 มิถุนายน