ลงพื้นที่เข้าพบผู้สำเร็จการศึกษาจากCM-SUT ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่13-15 มิถุนายน เจ้าหน้าที่การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงพื้นที่เข้าพบผู้สำเร็จการศึกษาจากCM-SUT ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อมอบแบบประเมินผู้ใช้มหาบัณฑิต ซึ่งผลการประเมินจะนำไปพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย และยังได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับนักศึกษาใหม่อีกด้วย