จัดประชุมเพื่อเตรียมการสอนแบบ boarderless education

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค  จัดประชุมเพื่อเตรียมการสอนแบบ boarderless education ในปีการศึกษา 2561

ของหลักสูตรบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนทางไกลได้โดยซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาที่จะเดินทางมาเรียนที่มหาวิทยาลัย
ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ.ห้องประชุม 3 อาคารวิชาการ 1