ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ในโอกาสได้รับรางวัล Best Paper Award จาก Nanjing City, สาธารณรัฐประชาชนจีน

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข
หัวหน้า ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน
ในโอกาสได้รับรางวัล Best Paper Award
จาก Nanjing City, สาธารณรัฐประชาชนจีน กับผลงานเรื่อง Estimating Compression Behaviour of metal-rich clay via a Disturbed State Concept (DSC) model ที่เผยแพร่ในวารสาร Applied Clay Science, Vol.132-133, pp.50-58 (IF2016 = 3.101, Q1 SCOPUS)