ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ที่ได้รับเกียรติเชิญจากวารสาร Soils and Foundations เป็น Editorial Board Member

ขอแสดงความยินดีกับ
ศาสตราจารย์ ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน
ที่ได้รับเกียรติเชิญจากวารสาร Soils and Foundations
เป็น Editorial Board Member
วารสาร Soils and Foundations เป็นวารสารของสมาคม Japan Geotechnical Society ซึ่งเป็นวารสารที่เก่าแก่มากกว่า 50 ปี และเป็นวารสารอันดับ 1 ด้านวิศวกรรมปฐพีของประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังเป็นวารสารชั้นนำระดับโลก Q1 Scopus