CM-SUT จัดบูธประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค นำโดย ศ. ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ประธานหลักสูตร จัดบูธประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 1/2561 ซึ่งมีเป้าหมายในการรับนักศึกษาปีนี้ 70 คน
ในงานโครงการจัดทำแผนพัฒนากรมทางหลวงชนบทประจำกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มที่5 ในวันที่ 24-26 เมษายน 61 ณ ห้อง Businesses Center ชั้น 2 โรงแร

มสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี