ชมรมศิษย์เก่าการบริการงานก่อสร้างและสาธารณูปโภคจัด งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2561

ชมรมศิษย์เก่าการบริการงานก่อสร้างและสาธารณูปโภคจัด งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2561 รดน้ำดำหัวคณาจารย์และผู้อาวุโส CM- SUT ในวันที่ 8 เมษายน ณ อาคารเรียนรวม2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมี ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ประธานหลักสูตรเป็นผู้กล่าวเปิดงาน และเป็นผู้นำสงน้ำพระ

เสียง อ.สุขสันติ์
จากนั้น ดร. อิทธิกร ภูมิพันธ์ ประธานชมรมศิษย์เก่าCM-SUT ได้เป็นผู้นำรดน้ำดำหัว และขอพรจากคณาจารย์และผู้อาวุโส CM-SUT กิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการสืบสานประเพณีไทย ยังเป็นพบปะของศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อีกด้วย