CM-SUT ระดับป.โท รุ่นที่16 และ ระดับป.เอก ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 24-25 มีนาคม

การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค ระดับป.โท รุ่นที่16 และ ระดับป.เอก ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน ภายในประเทศที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 24-25 มีนาคม
โดยเริ่มต้นที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 (พยัคฆ์-เมืองเตา) ได้ไปดูงานที่สำนักงานของโครงการเพื่อรับฟังความเป็นมา รวมถึงปัญหาและวิธีการจัดการของโครงการ และออกไปดูงานก่อสร้างที่ถนน ต่อมาได้ไปที่โรงผสมแอสฟัลคอนกรีต   เพื่อดูวิธีการผสมและการทดสอบคุณภาพของแอสฟัลที่นำมาใช้เป็นพื้นทางของถนน
ในช่วงบ่ายได้แวะผักผ่อนที่ฟาร์มตั้งถาวร ซึ่งเป็นฟาร์มเมล่อนชื่อดังของจังหวัดสุรินทร์ ได้รับชมแปลงปลูกเมล่อนและโรงเรือน

วันที่25 คณะศึกษาดูงานได้เดินทางไปยังสนามบินบุรีรัมย์ เข้าเยี่ยมชมและดูงานโครงการขยายลานจอดเครื่องบินสนามบินบุรีรัมย์ เนื่องด้วยจังหวัดบุรีรัมย์มีนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และประชาชนทั่วไปเดินทางไปใช้บริการสนามบินกันอย่างเนืองแน่น ด้วยจากจังหวัดมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในหลายๆ ด้าน จึงเกิดการขยายพื้นที่ของลานบินเพิ่มมากขึ้น