ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุขได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ

258

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข วศ.29
ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านวิชาการ>>>ประจำปี 2558<<<