ผลงานโครงงานวิจัย ของ น.ส.สุพรรรษา CM#12 ได้รับการตีพิมพ์ลงใน “วารสารวิชาการ วิศวกรรมศสาสตร์ มหาวิยาลัยอุบลราชธานี”

ผลงานโครงงานวิจัย “การพัฒนาแผนแม่บทสำหรับการบริหารจัดการขยะชุมชนกรณีศึกษา : เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์” ของ น.ส.สุพรรรษา จิราภานุสรณ์ CM-SUT รุ่นที่ 12 ได้รับการตีพิมพ์ลงใน “วารสารวิชาการ วิศวกรรมศสาสตร์ มหาวิยาลัยอุบลราชธานี” ซึ่งมี รศ.ดร. ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย