ผลงานตีพิมพ์ ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข

 


cbm-coffee-slag-fa-geopolymer_page_01.jpg - 776.79 Kb

ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืนและหัวหน้าาขาวิชาวิศวรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ศึกษาวิจัยร่วมกับ

Prof. Arul Arulrajah และ Mr. Teck-Ang Kua,Swinburne University

of Technology ประเทศออสเตรเลีย;

Prof. Shui-Long Shen, Shanghai Jiao Tong University สาธารณรัฐประชาชนจีนและ

Prof.Yan-Jun Du,Southeast University สาธารณรัฐประชาชนจีน

ในการสร้างนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างสีเขียวในงานถนนเพื่อลดพื้นที่ถมทิ้ง

และลดปริมาณการใช้วัสดุธรรมชาติผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ากากกาแฟสามารถนำมา

ปรับปรุงด้วยสารจีโอโพลิเมอร์ซึ่งเป็นส่วนผสมของโซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ)

โซเดียมซิลิเกต(น้ำแก้ว)เถ้าลอย และตะกรันเหล็ก

โดยปราศจากการใช้ปูนซีเมนต์(ซึ่งกระบวนการผลิตก่อให้เกิดกาซเรือนกระจก)