เข้ารับพระราชทานโล่ห์เกียรติยศเมธีวิจัยอาวุโส

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ในวโรกาสเข้ารับพระราชทานโล่ห์เกียรติยศเมธีวิจัยอาวุโส สกว  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ที่ได้รับเกียรติเชิญจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเป็น “เมธีวิจัยอาวุโส สกว ประจำปี 2556”
เพื่อรับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานกองทุนสนับสนุนจะสรรหาและเชิญ
นักวิจัยอาวุโสของประเทศที่มีความสามารถ  มีจริยธรรม  มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับ ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยนี้  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุน ให้เมธีวิจัยอาวุโส
พัฒนากลุ่มวิจัย พัฒนาผลงาน  และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อสร้างศักยภาพเชิงปัญญาระยะยาวของประเทศ