จัดสอบโครงงาน นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต

วันที่ 19 พฤศจิกายน CM-SUT นำโดย ศ.ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข และ คณะอาจารย์ จัดสอบโครงงาน นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค ระดับปริญญาโท รุ่นที่ 14 ณ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี