CM-SUT จัดการสอบเข้า คัดเลือกนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2560

การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค จัดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน โดยมี ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ประธานหลักสูตรฯ และ รศ.ดร.อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เป็นผู้สอบสัมภาษณ์ ในการสอบครั้งนี้มีผู้เข้าสอบทั้งหมด 12 คน เป็นสอบเข้าในระดับปริญญาโททั้งหมด ซึ่งจะประกาศผลสอบในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

CM-SUT จัดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา