การสอบโครงงานมหาบัณฑิต รุ่นที่ 14

การสอบโครงงานมหาบัณฑิต รุ่นที่ 14 สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค (รอบที่ 1)
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง B5201 อาคารเรียนรวม 2