CM – SUT ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองพลวงใหญ่ ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) สืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ร่วมกับ สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี ณ วัดหนองพลวงใหญ่ ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในวันที่ วันที่ 29 ตุลาคม

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล อาจารย์ ดร. วิทธวัช โมฬี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้อำนวยการเทคโนธานีและนายกสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.นพร อึ้งอาภรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา และชาวบ้านใกล้เคียงร่วมทำบุญกฐินเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 333,999 บาท จึงขออนุโมทนนาบุญมายังชาว มทส. ทุกท่าน ที่ได้ร่วมทำบุญสมทบในครั้งนี้มา ณ โอกาสนี้

ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ยังได้น้ำอาหารคาว-หวาน และน้ำดื่ม จัดโรงทานภายในงาน ในนามของ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มทส. ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน และหลักสูตรการบริการงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค