การสัมมนาวิชาการ โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค

ภาพบรรยากาศ การสัมมนาวิชาการ โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี