การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกลยุทธ์การเจรจาต่อรองในงานวิศวกรรมอย่างมีประสิทธิผล

ภาพบรรยากาศ “การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกลยุทธ์การเจรจาต่อรองในงานวิศวกรรมอย่างมีประสิทธิผล”

ณ ห้อง B5201 อาคารเรียนรวม2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดโดยหลักสูตรบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี