การจัดอบรม “กลยุทธ์การเจรจาต่อรองในงานวิศวกรรมอย่างมีประสิทธิผล”

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“กลยุทธ์การเจรจาต่อรองในงานวิศวกรรมอย่างมีประสิทธิผล”

 

?วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560
?ณ ห้อง B5201 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จัดโดย หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

#คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
1. นักศึกษาระดับปริญญาโท และเอก หลักสูตรบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3. บุคคลทั่วไป